For å få førstehåndskunnskap, ideer og inspirasjon omkring det å  organisere  fullskala simuleringstrening, bestemte lærerstaben ved Universitetet i Birmingham (BCU) seg for å besøke andre med mer omfattende erfaring på området. I 2005 ble så BCU valgt ut som en av flere deltakere i en studie om integrering og utprøving av simuleringstrening som læringsmetode, og dette prosjektet satte fart på universitetets egen implementering.

Finansieringen

Helsefakultetet stod for den innledende finansieringen som var helt nødvendig for å opprette læresenteret for klinisk kompetanse og simulering. Da BCU forstår hvor viktig det er å sikre at sykepleiere og annet helsepersonell er godt forberedt til klinisk praksis, sørger universitetet også for den videre finansieringen. I 2004 ble universitetet tildelt ytterligere GBP 3 millioner fra Higher Education Funding Council for England (HEFCE) for å kunne tvikle seg videre til et «Center for Excellence and Teaching». 

Bemanning

 • 8 forelesere i voksensykepleie
 • 2 forelesere i pediatrisk sykepleie
 • 3 forelesere i psykiatrisk sykepleie
 • 1 foreleser i sykepleie til personer med lærevansker
 • 1 kompetansetjenesteleder
 • 2 teknikere

Senteret ledes av en avdelingsleder, og samtlige instruktører er universitetslektorer med sykepleiefaglig bakgrunn.

Erfaringer med simuleringstrening

Fordeler: Når studentene først kommer, er de nervøse og engstelige, men mot slutten av simuleringstreningen sier de ''dette var fantastisk, vi likte det kjempegodt!'' Det har vist seg at studentene er lettere å få med når personalet er entusiastisk, ettersom engasjementet smitter over på studentene. Fakultetsstaben er overbevist om at simuleringstrening styrker profesjonell atferd og forbedrer kommunikasjon mellom team. Universitetslektor Jim Chapman sier det slik: ''Vi har mange historier som underbygger oppfatningen om at simuleringstrening virker forsterkende på studentenes læring. Aktiviteter som studentene eksponeres for gjennom simuleringstreningen blir prentet inn i hjernene deres. Noen ganger henviser de til scenarioer de gjennomførte for to år siden! Simulering stimulerer dessuten til analytisk tenkning, særlig etter debriefingen.''

Utfordringer: Universitetet ønsker å utvide den simuleringsbaserte undervisningen, men har i dag ikke tilstrekkelig personale til å gjennomføre dette. Simulatorer, support og vedlikeholdsutgifter er også en utfordring, rent kostnadsmessig. Tidsplanlegging kan være krevende, ettersom det tidvis er stort press på ferdighets- og simulerings-rommene. Med store grupper er det dessuten vanskelig å sikre at alle studentene er engasjerte hele tiden, siden bare en mindre gruppe er direkte involvert i selve simuleringene.

Amy Richardson, BCU Nurse student

«Simuleringen gir oss bedre muligheter til å øve og det å stille spørsmål underveis. Dette er noe vi savner når vi er i tradisjonell klinisk praksis ute på sengepostene. Dessuten er det lov å gjøre feil her.»

Amy Richardson, sykepleierstudent ved BCU.

  

Simuleringslokalene består av:

 • 2 firesengs–pasientrom med utstyr som vanligvis finnes på sykehusrom
 • 1 gipsrom
 • 2 rom for manuell håndtering
 • 1 kontrollrom
 • 1 rom med hjemmemiljø
 • 1 operasjonsstue
 • 1 rom for ferdighetstrening og klinisk forbedring