Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) vid Herlev Universitetssjukhus i Köpenhamn inrättades 2001. Spridningen av medicinsk simulering i Danmark är till stor del universitetssjukhusets förtjänst. Anestesiavdelningen spelade en central roll vid utvecklingen av en dansk simulator för anestesi i början av 1990-talet, och därmed fick personal på sjukhuset tidigt erfarenhet av simuleringsträning. Anestesiologer och anestesisjuksköterskor blev entusiastiska över den nya metoden och ville göra den tillgänglig för fler. Detta ledde till att ett institut för simuleringsträning inrättades. 

I Danmarks huvudstadsregion finns åtta sjukhus, bland dem Herlev Universitetssjukhus, som är Danmarks näst största sjukhus. Det betjänar 700 000 personer och erbjuder ett brett urval av medicinsk specialistvård samt cancerbehandlingar för hela Danmarks befolkning. Herlev har 26 avdelningar och 4 000 anställda.

En gemensam insats
Nyckelpersoner från Herlev började ge simuleringskurser för anestesipersonal i hela Danmark, och på så sätt ökade kännedomen om medicinsk simuleringsträning i hela landet. I huvudstadsregionen insåg man vilken potential simuleringsträningen skulle ha om vårdpersonal från alla åtta sjukhusen fick tillgång till den. Efter en viss betänketid beslutade huvudstadsregionen att finansiera institutet för simulering, DIMS. Det ekonomiska stödet blev en vändpunkt för Herlev Universitetssjukhus och gjorde att DIMS kunde inrättas.

Specialanpassad simulering för individuella behov
DIMS är en imponerande simuleringsfacilitet på nästan 3 000 kvadratmeter med 13 fullskaliga simuleringsrum, 5 kontrollrum, 7 seminarierum för genomgångar efter simuleringspassen och 3 lektionssalar. På grund av de många skilda medicinska specialområden som DIMS stödjer varierar utbildningsupplägget efter varje grupps behov och prioriteringar. DIMS klarar detta genom att involvera experter från relevanta specialiteter vid planeringen av simuleringskurserna och säkrar på så sätt att specifika utbildningsbehov tillgodoses på bästa sätt. Detta innebär att instruktörernas medicinska bakgrund kan variera kraftigt, vilket anses vara en betydande fördel. 

Den träningsutrustning som används för kurserna är bland annat: 1 SimMan 3G, 8 SimMan, 3 SimBaby, 1 SimNewB, 6 audiovisuella system, 8 persondatorer med MicroSim, 4 Resusci Anne Skills Stations och 3 ALS-simulatorer för avancerad livräddning, tillsammans med ett antal färdighetstränare och dockor. 

DIMS samarbetar med CEKU (Center for Clinical Education) vid Rigshospitalet i Köpenhamn, deltar aktivt i nationella och internationella simuleringsnätverk och fungerar som ett kunskapscentrum för nya simulatorcentrum i Danmark.