Tübingens centrum för patientsäkerhet och simulering, TuPASS, inrättades 1998 i klinisk miljö vid universitetssjukhuset i Tübingen. TuPASS tränar ca 2 000 kliniker årligen - en blandning av studenter, hälso- och sjukvårdspersonal och andra vårdanställda, både internt och externt från andra sjukhus. 

Det övergripande målet för TuPASS är att med hjälp av simuleringsträning öka användningen av patientsäkerhetsåtgärder inom hela spektrumet av vårdinrättningar. Ett av centrets huvuduppgifter är att administrera ett nationellt rapporteringssystem för vårdincidenter, delta i analysen av kritiska incidenter och forska om åtgärder för att minska frekvensen av sådana incidenter. TuPASS administrerar i dagsläget det tyska nationella systemet för rapportering av incidenter, PaSOS, för anestesisamfundets räkning.

Motverka den mänskliga faktorn

Vid universitetssjukhuset i Tübingen är man väl medveten om att den mänskliga faktorn ligger bakom de flesta fel som begås inom vården. Man anser att CRM-träning är den effektivaste metoden för att hantera den mänskliga faktorn och att simulering är det bästa verktyget för att identifiera brister i befintlig praxis och utveckla träningslösningar för att öva på korrigerande åtgärder. 

Utöver CRM-träning är andra kärnverksamheter instruktörsträning i hela Europa ("Train the Trainer"-kurser), kompetenshantering, protokollsträning och mobil träning på plats, som nu används för hälften av kurserna (till exempel för luftambulanspersonal). De kliniska scenarierna anpassas noga för att tillgodose varje deltagargrupps utbildningsbehov och därmed göra simuleringsträningen så relevant som möjligt. 

Drygt 400 kvadratmeter av lokalerna är avsatta för det simulatorcentrum som används för träningsprogrammen, och träningsutrustningen utgörs i dagsläget av patientsimulatorer: 1 SimMan 3G, 2 SimMan, 2 SimBaby, 1 SimNewB, 10 persondatorer med MicroSim (för datoriserad träning med kliniska scenarier), 2 Resusci Anne Skills Station, 1 ALS-simulator (baby) och ett urval av färdighetstränare och övningsdockor.

Delad erfarenhet

TuPASS deltar aktivt i nationella och internationella nätverk för att vidareutveckla och främja simulering som en effektiv och högkvalitativ träningsmetod för dagens vårdgivare. Kritiska moment för patientsäkerheten kan nu läras ut handgripligen i en säker och kontrollerad miljö där deltagarna kan exponeras för ett urval av både sällsynta och vanliga kliniska händelser av varierande komplexitet, så att de blir bättre förberedda inför verkliga händelser.