Lucile Packard Children’s Hospital (LPCH) har en historia som går tillbaka till barnrehabiliteringsinstitutionen Stanford Home for Convalescent Children, som inrättades 1919. Idag erbjuder LPCH:s 650 läkare och 4 750 anställda och volontärer ett brett urval av behandlingar och tjänster. LPCH är ett icke-vinstdrivande sjukhus i världsklass vars verksamhet är helt inriktad på spädbarn, barn och ungdomar samt mödravård. Verksamheten inkluderar ett omfattande nätverk av mottagningar och kliniker för uppsökande verksamhet  på många platser i San Francisco Bay-området och Pacific Northwest-regionen.

På jakt efter nya metoder för HLR-utbildning

För två år sedan började Centre for Nursing Excellence vid LPCH granska alternativa metoder för att i samband med utskrivningar av patienter utbilda patienternas familjer i HLR för att bättre tillgodose både patienternas egna och sjukhusets behov. Efter att ha sett ett interaktivt Family and Friends CPR Anytime-program från AHA (American Heart Association) inledde man en studie för att mäta hur effektiv den typen av träning var för högriskpatienter.

Lynda Knight, som är utbildare i klinisk livsuppehållande behandling och återupplivning vid centrumet, säger så här: ”Motivet bakom observationsstudien var en förhoppning om att Lucile Packard Children’s Hospital skulle kunna standardisera sin HLR-utbildning och fungera som en förebild genom att erbjuda utbildningen till föräldrar som har högriskbarn”.

Resultatet

Data från observationsstudien presenterades för sjukhusstyrelsen för utvärdering, och efter en noggrann granskning drog styrelsen slutsatsen att CPR Anytime skulle kunna hjälpa LPCH att erbjuda en effektiv HLR-utbildning utan de logistiska åtgärder och resurshanteringsproblem man tidigare hade ställts inför med traditionella utbildningsmetoder. Dessutom bekräftade studien att föräldrarna ”var positiva till HLR-utbildning med Anytime och skulle ha lättare att ge sitt barn HLR efter att ha gått igenom instruktionen och övat med CPR Anytime-kitet vid behov.”

Rönen från studien gjorde att sjukhuspersonalen inte längre hade några betänkligheter och ledde till att inskrivnings- och utskrivningsprotokollen nu föreskriver att endast CPR Anytime-kit ska användas för HLR-utbildning på LPCH.
 
Träningen inför utskrivningen börjar redan när barnet skrivs in på sjukhuset, och om vårdteamet tror att föräldrarna till ett barn som är patient på sjukhuset skulle ha nytta av att lära sig HLR för sitt barns skull får de ett utbildningskit och vid behov handledning under träningen från sjukhusets sköterskor. Det är patienternas behandlande läkare eller sjuksköterskor som avgör vem som ska få ett utbildningskit, och kiten måste skrivas ut av en läkare. Sjukhuset planerar också att erbjuda HLR-kit till försäljning i sjukhusets presentbutik, så att även andra närstående än föräldrarna kan lära sig HLR.

Förbättrade resultat

Familjerna har varit mycket nöjda med att få kiten. Sjukhuset har kunnat dra ner på den tid sjuksköterskorna behöver tillbringa med föräldrarna och får mer tid för sina övriga arbetsuppgifter, eftersom kitet består av ett interaktivt program. Sjukhuset har observerat att färre utskrivningar behöver vänta tills en sjuksköterska är ledig och kan hjälpa till med HLR-utbildningen. Studier visar dessutom att föräldrarna efter i genomsnitt ett halvår har låtit andra använda kiten och har fört vidare HLR-färdigheterna till ytterligare 3 familjemedlemmar eller vänner.

Lynda Knight sammanfattar: ”Jag hoppas att andra barnsjukhus följer LPCH:s exempel och inför den här standardiserade, innovativa och effektiva metoden för HLR-utbildning.”