Darton College of Nursing är en progressiv utbildningsinstitution med 5 854 studenter (2008) från 28 stater och 44 länder. Trots att antalet studenter har ökat med fantastiska 78 % sedan 2 000 har skolan ambitionen att öka intagningskapaciteten betydligt under de kommande tio åren.

Sjuksköterskeutbildningen vid Darton College är fem terminer lång och förbereder för en sjuksköterskeexamen som ger behörighet för högre befattningar på sjukhus och motsvarande inrättningar. Undervisningsbördan var redan hög och skulle komma att öka ytterligare i och med expansionsplanerna, vilket innebar att Darton College behövde optimera utbildningstiden. Därmed behövde man hitta utbildningsmetoder som var förenliga med utbildningsplanens krav.

Hålla schemat

Simuleringsträning var en sådan metod. En SimMan patientsimulator köptes in 2004, men den användes bara under kort tid eftersom den ansvariga personen slutade. Men läget ändrades när Tracy Suber, legitimerad sjuksköterska och hälsovårdsadministratör, tog på sig uppgiften att ansvara för simuleringsträningen. I egenskap av samordnare för kompletteringsprogrammet ”Bridge Program” vid Darton College, som ger undersköterskor och sjukvårdare möjlighet att få en sjuksköterskeexamen på 15 månader, var Tracy intresserad av de möjligheter simuleringsträning erbjuder. Efter att ha gått en introduktionskurs till SimMan tillsammans med kollegan Kristie Smith 2007 ville de båda visa skolledningen hur simulering skulle kunna vara ett stöd i undervisningen.

Skolledningen ställde sig i princip positiv, men ett stort hinder var den tid som skulle krävas för att utveckla kliniska scenarier av högsta kvalitet. Suber säger: ”Som lärare för sjuksköterskestudenter är det svårt att få tiden att räcka till för att förbereda föreläsningar, ge tillräckligt mycket handledning och helt enkelt vara tillgänglig för studenterna….. att dessutom få tid att utveckla scenarier var svårt.”

En färdig lösning

Hindret undanröjdes i och med NLN:s (National League for Nursing) paketlösning NLN Scenario för SimMan, som utvecklades av NLN och Laerdal. Suber var nöjd: ”Jag visste att om NLN var inblandade skulle lösningen vara perfekt för sjuksköterskeutbildningen.”

Simuleringen i scenariopaketet för sjuksköterskor har utformats särskilt för lärare på sjuksköterskeutbildningar. Paketet innehåller tio kirurgiscenarier och tio medicinska scenarier som är anpassade för studenter på olika nivåer, med fall som varierar i svårighetsgrad från att övervaka vitaltecken till att hantera livshotande komplikationer.

Suber anser att scenarierna har förbättrat utbildningen betydligt och även ger andra fördelar: ”NLN-scenarierna har minskat arbetsbördan för mig som lärare. Jag kan använda sidorna med läkarinstruktioner, samla ihop rätt utrustning och sätta igång.”

Planera framåt

Suber planerar att utvidga användningen av simulering till all undervisning och förbättra laboratoriet. Hon är optimistisk när det gäller en bredare användning av simulering och de positiva effekter detta kan ha för framtida vårdgivare: ”Staten Georgia har inte beslutat om hur många timmar eller vilken procentandel simulering vi kan likställa med kliniska utbildningstimmar, men vi vet att frågan utreds. Forskning visar att simulering kan vara mycket effektivt, och jag tror att en minskning av klinikplatserna och en ökning av antalet studenter som antas till utbildningen så småningom kommer att göra simulering till en nödvändig del av vår utbildningsplan.”