Utöver det treåriga kandidatprogrammet erbjuder GUC - Gjøvik University College - även en  ettårig sjukvårdskurs, flera 18-månaders vidareutbildningar för specialistsjuksköterskor och flera masterprogram.

 

Från färdighetsträning till fullskalig simulering

Two Gjøvik University College student examining a simulated patient.

GUC köpte in en SimMan 2002, men patientsimulatorn användes till en början endast för färdighetsträning. Fullskalig simuleringsträning var ett nytt begrepp i början av 2000-talet, och för att få förstahandskunskap och erfarenhet av den nya metoden började fakultetsmedlemmar och initiativtagaren Terje Ødegården med kostnadsfri handledd simuleringsträning för närliggande sjukhus. Efter hand kunde Terje Ødegårdens team börja genomföra inkomstbringande träningskurser och få fram den finansiering som behövdes för att utveckla och bygga ut GUC:s egna simuleringslokaler. Handledningens kvalitet förbättrades i takt med att studenternas träningsbehov tillgodosågs bättre. I egenskap av dekan för avdelningen för hälsa, omvårdnad och sjukvård påpekar Roger Lian att: ''Jag är helt övertygad om att simuleringsträning bidrar till att förbättra vårdkvaliteten och att den innebär att vi kommer att kunna uppfylla morgondagens behov.''

 

                                                                    

Simuleringsprogrammet

Idag handleder GUC kompetensförvaltning, protokollsträning och CRM och använder både färdighetsträning och fullskalig simulering för att uppfylla olika inlärningsmål. Långa, individuellt anpassade, instruktörsledda debriefingar är en integrerad del av träningen där man använder inspelade videoklipp från scenarierna för att åskådliggöra vad som fungerade bra och var förbättringar behövs.

Utöver instruktörskurser fortsätter GUC erbjuda simuleringsträning för externa kunder, bland annat offentliga sjukhus, samhällsorganisationer och företag. Sammantaget erbjuder GUC simuleringsträning för ca 1 000 personer varje år.

 

Träningslokaler

GUC har fyra salar för fullskalig simulering, två kontrollrum, fyra klassrum, som också används för debriefing, två hörsalar, olika laboratorier och 24 sjukhussängar.

 

Stadsministern inviger laboratorierna

Prime Minister Jens Stoltenberg reached a speed of 130 km/hour trying out the ambulance at Gjøvik University College. 
Fota Maria Lillemoen. 

Tidigare i år invigde Jens Stoltenberg, Norges stadsminister, officiellt laboratoriet för prehospital träning och ambulanssimulatorn. Han var mycket imponerad av projekten. Med ambulanssimulatorn, som är monterad på ett rörligt underrede, kan studenterna uppleva patientvård "på väg". 

Roger Lian tillägger: ''Det är viktigt för oss att utveckla prehospitalt expertkunnande för en tjänst som utvecklas kontinuerligt och att ha fokus på patientsäkerheten.''   

                                                                 

Personal

 • Chef/instruktör
 • 1 tekniker
 • GUC:s egna instruktörer:
  • 11 sjuksköterskor (fakultetsmedlemmar)
  • 1 röntgentekniker
 • Anknutna instruktörer:
  • 3 läkare
  • 1 intensivvårdssjuksköterska
  • 1 sjuksköterska

 

Vad har uppnåtts?

Tack vare de toppmoderna simuleringslokalerna kan alla sjuksköterskestudenter på GUC nu delta i ett visst kvantum fördjupad simulering, och träningen kan ske i en säker och kontrollerad miljö. I kombination med de efterföljande debriefingarna gör simuleringsträningen att studenterna är mycket bättre förberedda för klinisk praktik.