Den stora branden i Köpenhamn 1728, då vart fjärde hus brann ner, blev upprinnelsen till bildandet av Köpenhamns brandförsäkringsbolag, i dag känt under namnet Tryg Forsikring. 1991 inrättade försäkringsbolaget, som ursprungligen grundades av en grupp Köpenhamnsbor, TrygFonden, en stiftelse vars syfte är att främja allmänhetens säkerhet, både lokalt och i hela Danmark. Sedan dess har stiftelsen dels utifrån sin egen forskning, dels genom samarbeten med flera olika partner som ger värdefull erfarenhet och relevant kompetens, genomfört ett antal säkerhetsinitiativ för att uppfylla sitt viktigaste mål: spara liv, minska mänskligt lidande och förbättra människors dagliga liv.

Bakgrund till det danska skolprojektet

2005 tog TrygFonden initiativ till, utvecklade och satte igång ett projekt för att ge alla danska skolbarn i sjunde klass kostnadsfri HLR-utbildning. Med sitt fokus på HLR-utbildning och stiftelsens tidigare engagemang i ett antal HLR-program på kommunal nivå ansåg TrygFonden att skolprojektet skulle vara en utmärkt möjlighet att bredda HLR-kompentensen hos allmänheten. TrygFonden finansierade de 35 000 personliga utbildningskit (MiniAnne/CPRAnytime med instruktions-dvd) som behövdes för HLR-utbildning av alla danska skolbarn mellan 12 och 14 år på 806 olika grundskolor.

Utbildningen gavs i elevernas klassrum under skoltid med idrottslärarna som handledare. Efter utbildningen uppmanades eleverna att ta med sina kit hem så att även deras familj och vänner också kunde använda dem. Förutom att tillhandahålla och distribuera de personliga utbildningskiten tog TrygFondens kommunikationschef Trine Heidemann också på sig ansvaret för den praktiska genomförandet av skolprojektet. Trine Heidemann insåg vilken potential det fanns för att sprida HLR-kunskaper till allmänheten via skolbarnens läroplan och föreslog det danska hälsoministeriet att HLR-utbildningen skulle bli obligatorisk. TrygFonden skulle dessutom åta sig att kostnadsfritt distribuera MiniAnne/CPRAnytime-kit till kommande sjundeklassare i framtiden.

Resultat

Elevernas svar på frågorna i det frågeformulär som de elever fick fylla i som hade tagit med MiniAnne/CPR Anytime hem till familj och vänner tydde på att det för varje elev som fick utbildningen tillkom ytterligare två till tre personer som lärde sig HLR. Det förhållandet räknat på hela befolkningen visar kitets potential för att öka allmänhetens HLR-kompetens exponentiellt på nationell nivå.

Dessutom infördes första hjälpen i den danska läroplanen 2006. Även om HLR inte är ett uttryckligt krav i det nya schemat erbjuder nu många skolor handledning i HLR-utbildning, och över hälften av de danska mellanstadieskolorna har tecknat sig för kostnadsfria utbildningskit från TrygFonden. När det gäller framtiden säger Trine Heidemann så här: “Nästa vår planerar vi att utvärdera genomförandet av programmet med kostnadsfria kit. En bättre förståelse av potentiella fallgropar och problem kan vara en god utgångspunkt när vi ska försöka få fler skolor att delta i programmet.”