CS MEN (Clinical Skills Managed Educational Network) i Skottland har antagit utmaningen att erbjuda träning i grundläggande kliniska färdigheter i hela Skottland genom sin pionjärverksamhet med ett fullt utrustat, mobilt simuleringscenter.  

Den mobila enheten för klinisk färdighetsträning lanserades inom ramen för en tvåårig pilotstudie i januari 2009 och är en del av den skotska strategin för klinisk färdighetsträning, som är tänkt att bli en förebild både nationellt och internationellt för hur man tillhandahåller denna typ av träning. 

Hantera geografiska begränsningar och personalbegränsningar 

Frågan om garanterad tillgång till träning var högt prioriterad för CS MEN. I Skottland bor en femtedel av befolkningen i avlägset belägna områden och landsbygdsområden. En mobil enhet som bokstavligen skulle kunna leverera expertträning skulle vara den perfekta lösningen på problemen med geografiska begränsningar och personalbegränsningar. 

Dr Jean Ker, projektets kliniska chef, förklarar: “Utmaningen var att garantera att den kliniska färdighetsträningen uppfyllde kraven från NHS i Skottland. Efter en analys av verksamhetsområdet gick NHS i Skottland med på att finansiera en mobil simuleringsenhet med träningsutrymme, färdighetstränare och toppmodern simuleringsutrustning för simuleringar med medelhög naturtrogenhet. Utbildningsdelen drivs i samarbete med utbildningsföretag inom olika relevanta yrkesområden över hela Skottland.” 

Fullt utrustad för olika träningsbehov 

För att förstå och uppfylla träningsbehoven på alla platser kartlade CS MEN vårdgivarna i avlägsna områden och landsbygdsområden genom nätverken BASICS*, RRHEAL** och SCSN*** för att fastställa vilken utrustning som behövdes för den mobila enheten. Denna inkluderar nu patientsimulatorer, SimMan och SimBaby, AV-utrustning för debriefing samt annan rutinutrustning för luftvägsbehandling och immobilisering av patienter, t.ex Laerdal Suction Unit och ryggbrädan BaXstrap. 

Så fungerar det! 

Den mobila simuleringsenheten levereras obemannad, men innan ett besök schemaläggs i ett område måste minst två handledare från det området genomgå en särskild tvådagarskurs vid Scottish Clinical Skills Simulation Centre i Stirling. Kursen är avsedd att ge handledarna de kunskaper de behöver för att kunna utnyttja utrustningen ombord till fullo, och efter kursen kan gå vidare till att handleda träningsmoduler som omfattar: 

  • Akutvård för vuxna, barn och inom förlossningsvård
  • Allmänna färdigheter
  • Kommunikationsfärdigheter
  • Klinisk bedömning
  • Patienthantering
  • Hälsofrämjande
  • Tvärsektoriella färdigheter
  • Procedurfärdigheter 

De ovannämnda färdighetsområdena kan brytas ner i mindre moduler, från luftvägsbehandling och avancerad livräddning till neonatal återupplivning och transport, återupplivning vid förlossning och anafylax. 

En deltidsutvärdering och en utmärkt prognos! 

Enligt en delrapport efter ett halvårs användning hade enheten använts 71 procent av tiden och 663 personer från hälso- och sjukvården hade deltagit i minst ett träningspass ombord. En analys av yrkesgrupperna visade att sjuksköterskor och barnmorskor var de primära användarna, följda av läkare, allmänläkare, akutvården och övriga hälso- och sjukvårdstjänster. Enligt egenbedömningsformuläret gav 70 procent enheten och träningen som helhet betyget “utmärkt”, och varje plats som har besökts hittills har beställt ett återbesök. 

Man bedömer att framgången med den mobila enheten beror nästan uteslutande på entusiasmen och organisationen på de mottagande platserna, som måste avsätta tid för träning och se till att det finns intresserade deltagare. De mottagande arbetsplatserna har angett att den mobila enheten gör det lättare för hälso- och sjukvårdsadministrationen att ge personalen ledigt för träning, eftersom man slipper kostnader för resor och uppehälle och eftersom det går åt mindre tid.

* British Association of Immediate Care (Skottland)
** Remote and Rural Healthcare Educational Alliance
*** Scottish Clinical Skills Network