Medicinsk simuleringsträning blir alltmer vedertagen på våra akutsjukhus och på de hälsovetenskapliga utbildningarna, men behoven är inte mindre inom primärvården. Jim Milligan, Primary Care Resuscitation Officer för NHS i regionen Fife bjuder in oss till de nyuppförda simuleringslokalerna vid Cardenden Health Centre och berättar hur deras simuleringsprogram bidrar till att hantera en del av de speciella problemen inom primärvården.

Välj en utmaning!

Det är en utmaning att erbjuda återkommande kurser och repetitionskurser i kliniska färdigheter med en ansträngd budget. Till detta kommer den fragmentariska karaktären hos primärvården i sig, med de många och vitt skilda vårddiscipliner som tillsammans utgör denna offentliga tjänst, och dessutom logistiska svårigheter, eftersom primärvårdsenheterna är utspridda över ett stort geografiskt område. Detta är primärvårdens villkor.

Utmaningarna är inte unika för regionen Fife, men uppbyggnaden av ett simuleringscenter inom en primärvårdsenhet är ett första viktigt steg mot bättre utbildningsmöjligheter för ett brett spektrum av vårdpersonal och en möjlighet att förbättra patientvårdens generella kvalitet.

Analysera möjligheterna

“Vi ville använda en utbildningsstrategi som passade för olika yrkesgrupper inom vården och se till att läkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal fick de utbildningsmöjligheter som krävs för att utveckla kliniska färdigheter för att klara medicinska akutsituationer, hjärtstillestånd och andra händelser som de kan ställas inför i den kliniska miljö där de arbetar”, förklarar Jim Milligan. “Vi sjösatte ett projekt för att utforma en undervisningsmiljö med ‘virtuell undervisning’ som kunde tillgodose utbildningsbehoven hos de hälso- och sjukvårdsanställda inom olika yrkesgrupper som finns geografiskt vitt spridda i NHS Fife.”

Utbildningslokalerna vid Cardenden Healthcare Centre erbjuder ett urval av möjligheter till videokonferenser, onlineträning och medicinsk simuleringsträning med patientsimulatorn SimMan.

Läs mer i vårt nyhetsbrev om simulering