Universitetet i Girona införde en separat budget för simuleringsträning redan på 1980-talet. Denna budget uppgår nu i genomsnitt till 40 000 euro. Finansiering som genereras från forskningsverksamhet bidrar med ytterligare 30 000 euro per år. Därmed har simuleringsprogrammet sammanlagt 70 000 euro per år att spendera på daglig drift och investeringar. Investeringar i form av dyr utrustning och utökade träningsfaciliteter kräver fortfarande långsiktig planering. Girona tar in 140 sjuksköterskestudenter varje år, och den tid studenterna ägnar åt handledd simuleringsverksamhet varierar mellan 10 och 40 timmar per år. 

 

Personal
Simuleringsprogrammet leds av en akutsjuksköterska och administrationen sköts av kontorspersonal från olika institutioner vid universitetet.

InstruktörerStudent training CPR skills using Resusci Anne Skills Station
• 1 akutsjuksköterska
• 6 sjuksköterskor som handleder hela utbudet av simuleringar på heltid
• 6 sjuksköterskor som handleder simuleringar av akutsituationer på deltid
• 4 läkare som handleder simuleringar av akutsituationer på deltid

Erfarenheter hittills

Fördelar: Simuleringsträningen kräver att studenterna är mycket mer aktiva jämfört med tidigare, när föreläsare demonstrerade nya färdigheter , och eftersom utvärderingsdelen har blivit både lättare att genomföra och mer omfattande har fakulteten nu bättre kontroll. Tidigare fick studenterna ”lära sig genom att utföra” på sjukhuset – nu kör de simuleringsträning innan de kommer ut i kliniskt arbete. Genom att studenterna kan bygga upp sitt självförtroende och få bättre förståelse för konsekvenserna av sina handlingar blir både patientvården och patientsäkerheten bättre. Studenterna är lite tveksamma till en början, men de blir väldigt entusiastiska över simuleringsträningen när de väl har vant sig vid den , och de uppskattar särskilt den återkoppling de får under de handledda debriefingarna efter varje scenario.

Dr Dolors Juvinyà Canal påpekar att det gör det mycket lättare att få finansiering för simuleringsprogrammet om man har en genomarbetad projektplan. Hon hoppas dock att framtida anslag kan göra det möjligt för Girona att öka antalet timmar som ägnas åt simulering och låta läkarstudenter och sjuksköterskestudenter träna tillsammans i team. 

Utmaningar: Gå från traditionell undervisning (demonstrationer i laboratorierna för färdighetsträning) till handledning av kompletta simuleringsscenarier är en utmaning för vissa fakultetsmedlemmar, och därför har det funnits en viss motvilja mot att införa den nya undervisningsstrategin. Förhoppningen är dock att det ska bli obligatoriskt för ny personal att engagera sig i simuleringsprogrammet, så att fler fakultetsmedlemmar kan dela på arbetsbördan och så att studenterna kan få fler timmar simuleringsträning. Det har också visat sig svårt för instruktörerna att få tid att hålla sina kliniska färdigheter aktuella genom regelbundet kliniskt arbete.

 

Albert Bartina i Planells''Vi lär oss protokoll, färdigheter och beteende och känner oss redo att börja våra yrkesliv som sjuksköterskor, men det skulle ha varit nyttigt med mer simuleringsträning under utbildningen. Jag känner mig säkrare nu, men jag behöver mer klinisk erfarenhet för att känna större självförtroende.''

Albert Bartina I Planells, forskarstuderande vid universitetet i Girona.

                                                                                                                                                                                             

De 240 kvadratmeter stora lokalerna består av:

• 2 salar för fullskaliga simuleringar med tillhörande kontroll- och debriefingrum
• 7 laboratorier för färdighetsträning med sjukhussängar, vagnar, vårdtillbehör och ett stort urval av dockor och färdighetstränare
• 1 separat rum för basal livräddningsträning och träning i avancerad hjärt-lungräddning (med Resusci Anne Skills Station)
• 1 80 kvadratmeter stor lektionssal (som kan delas upp i fyra mindre rum) för föreläsningar och HLR-träning
• 2 IT-rum med datorer för självständig interaktiv träning

                                                                                  

  

   One of the 7 skills labs.