Kursen BATLS (British Battlefield Advanced Trauma Life Support) hade varit en viktig del av grundutbildningen före fältuppdrag i nästan tio år när fullskaliga simuleringar integrerades i kursen 2006. Tidigare hade centret använt enklare dockor, men instruktörerna upplever att de avancerade simulatorerna förbättrar träningen eftersom de gör det mycket lättare att åskådliggöra verkliga situationer och genomföra teamträning.

 

Köra simuleringsscenarierna 

Training in the simulation lab.

Det team som larmas får ett synopsis av en olycka som just har inträffat och introduceras sedan för simulatorn, som blir deras patient under scenariot. Instruktören finns i kontrollrummet bredvid simuleringslabbet. Från kontrollrummet kan instruktören styra simulatorns vitala tecken och fysiska parametrar dynamiskt och anpassa svårighetsgraden efter hur scenariot utvecklas i simuleringslabbet. Instruktören kan använda en mikrofon i dockan för att ge patientsimulatorn en röst och kan observera händelseförloppet genom en envägsspegel.

 

Debriefing

Alla simuleringsscenarier spelas in på video, och inspelningarna används under efterföljande strukturerade debriefingar, där man på ett icke-fördömande sätt diskuterar vad som fungerade bra och vad som skulle kunna förbättras.

 

Military personnel training tactical field care.

Utvärdering av träningsmetoden

För att utvärdera simulering som en metod för medicinsk militär utbildning fick sammanlagt 117 personer (läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare) som hade tagit del av en svensk BATLS-kurs ett frågeformulär som innehöll följande påståenden:

  • Jag upplevde simuleringsträningen som realistisk
  • Simuleringsträningen har ökat mina färdigheter i livsuppehållande behandling vid trauma
  • De audiovisuella effekterna under scenariot ökade upplevelsen av realism
  • Simuleringsträningen har ökat min förmåga att bidra positivt till teamets arbete

 

Resultat

Ett ‘positivt svar’ definierades som ≥4 på en femgradig Likert-skala. Alla de 117 deltagarna svarade på frågorna i formuläret och andelen positiva svar låg mellan 71,8 och 94,0 procent.  

 

Slutsats

Simuleringsträning blir alltmer populärt för träning av icke-tekniska teamfärdigheter. I simuleringslabbet är det relativt lätt att skapa komplexa scenarier genom att kombinera medicinska utmaningar med områden som rör ledning och kontroll, säkerhet och kommunikation. De nya trådlösa simulatorerna gör det lätt att utöka användningen av simulatorer och att genomföra träning på plats utomhus och i fordon.