Med närmare 200 anställda och 5000 förlossningar per år, så rankas Stavangers förlossningsavdelning som en av Norges mest besökta.

Patientsäkerhet

SUS_Assessing the fetal heart during second stage of laborLyssnar på fostrets hjärta.

Signe Egenberg på förlossningsenheten hade använt sig av scenarioträning med de anställda tidigare men ville utvidga träningen genom att integrera fullskaliga simulatorer. Signe ville även implementera en mer frekvent träning med personalen.

"Simuleringsträning är avgörande för säker hantering av verkliga nödsituationer" Signe Egenberg

Vårdcentral på landsbyggden eller stort sjukhus - alla behöver vi samma träning!

SUS_Cutting the umbilical cordKlipper navelsträngen.

Signe Egenberg har tidigare erfarenhet som barnmorska på norska landsbyggden. Därför så vet Signe alltför väl att det som krävs för att kunna hantera en nödsituation på bästa sätt, är att vårdpersonalen vet precis vad som ska göras.

Även om de stora sjukhusen har bättre förutsättningar gällande personal och utrustning, så är behovet av snabba och korrekta åtgärder i en nödsituation detsamma.

Hur organiserar men fullskalig simuleringsträning?

1. Färdighetsträning i sjukhusmiljö: var tolfte vecka så blir en grupp barnmorskor och undersköterskor tagna ur sitt vanliga arbete för en utbildningsdag. Utbilldningsdagen innefattar föreläsningar i relevanta ämnen och efterföljande färdighetsträning.

2. Teamträning på sjukhus: ett team bestående av barnmorskor, barnläkare och undersköterskor tränar tillsammans. Träningen pågår under en timmes tid, cirka en gång per månad, och på olika avdelningar varje gång.

3. Teamträning på simulatorcenter: pågår tre dagar i följd. Team bestående av barnmorskor, gynekologer, sjuksköterskor och undersköterskor tränar tillsamans. Sammanlagt cirka 200 personer.  Tre till fyra olika scenarior körs parallellt tills det att alla team har genomgått dem.

4. Debriefing: efter varje simuleringsscenario efterföljs av cirka 30 minuters debriefing. Främst för att se till att deltagarna har med sig en bra erfarenhet . Handledarna fokuserar främst på de positiva aspekterna av resultaten. Fokus ligger på rollerna, inte på personerna.

SUS_Signe EgenbergSigne Egenber säger att den kliniska träningen också har förbättrat rutinarbetet på avdelningen.

Upplevelserna

Simuleringsövningarna upplevs som mycket realistiska och deltagarna har möjlighet att tillämpa sina kliniska kunskaper i hantering av nödsituationer från dag ett!

Signe påpekar att simuleringsträningen har inneburit både förbättrade kliniska färdigheterna och ett förbättrat samarbete. Det hjälper deltagarna att behålla lugnet i stressade nödsituationer på sjukhuset.

Hon poängterar också att de förbättrade kliniska färdigheterna, det stärkta samarbetet och den mer välfungrande kommunikationen, hjälper personalen att behålla lugnet i stressade och akuta situationer på sjukhuset.

"Dessutom

''Dessutom så har personalens olika roller blivit tydligare, alla vet vad de ska göra i en kritisk situation. Detta stärker självförtroendet hos personalen.''

Ofta använda scenarior:

SUS_A postnatal examination is performed to ensure the entire placenta is expelledA postnatal examination of the placenta is
performed to ensure the entire placenta is expelled.

Syrebrist, andningsstillestånd, hjärtstillestånd, postpartum-blödning, skulderdystoci, förlossning med sugklocka och tång, pre-chocktillstånd, neonatala livräddningsåtgärder, sätesbjudning, eklampsi, och amningssvårigheter.