Simuleringstrening gjøres obligatorisk for ambulansepersonell

Public Emergency Medical System i Galicia (den galisiske ambulansetjenesten) er en del av det lokale medisinske distriktet i Galicia. Simuleringssenteret i Santiago de Compostela åpnet i år 2000, og trener årlig 4500 helsearbeidere. Av disse utgjør ambulansepersonell 80 %. De resterende er leger og sykepleiere i døgnåpen primærhelsetjeneste samt spesialister innen familiemedisin. Det galiciske simuleringssenteret har etter hvert vokst frem som et regionalt ressurssenter i Spania. 

Motivasjonen for å integrere simuleringstrening i ambulansetjenestens opplæringsprogrammer var erkjennelsen av at simulering ville gi mer effektiv medisinsk opplæring, forbedret pasientbehandling og økt pasientsikkerhet i hele Galicia-regionen.

Sjansen for overlevelse etter hjertestans i Galicia er etter hvert blitt fire ganger høyere i dette dels landlige, dels tettbefolkede området, sammenlignet med resten av det rurale Spania og det sentrale, tettbefolkede Madrid. Galicas relativt høye overlevelsesrate på 14 % tilskrives delvis simuleringstreningen, der trening på hvert enkelt ledd i overlevelseskjeden ('Chain of Survival') er sterkt fokusert.  

Obligatorisk. De galisiske myndigheter har gjort simulering til en obligatorisk komponent i trening og opplæring av ambulansepersonell for å sikre et høyere kompetansenivå hos denne gruppen. Opplæringen består for det meste av 9 timers kurs der deltakerne løser 8 ulike kliniske behandlingsscenarier. Scenariene skal sikre at deltakerne eksponeres for relevant pensum og sørge for at man også får erfare situasjoner som oppstår sjelden - begge deler for å forberede utrykningstjenesten på virkeligheten utenfor. Det legges vekt på både individ- og gruppeprestasjoner og det samme gjelder protokollopplæring. Krav til bestått pre-kvalifiseringstester gjør at selve treningen kan legges på et høyere nivå allerede fra starten, hvilket gjør at hver enkelt får mer ut simuleringen. Hvert scenario etterfølges av instruktørledet debriefing, noe som forsterker læringsutbyttet. 

Fasiliteter. Simuleringssenteret har foreløpig kun 60 kvadratmeter til disposisjon, men arealene holder til trening og opplæring av eget peronell. Fasilitetene består av 1 simuleringsrom, 1 kontrollrom og 1 rom til orientering/debriefing. Treningsutstyret omfatter 2 SimMan, 2 SimBaby, 1 AV-system, 7 ALS-simulatorer samt flere ferdighetstrenere og treningsdukker. Simuleringstrening fasiliteres også utenfor senteret, f.eks under konferanser for helsepersonell. Planer om å bygge en simuleringsambulanse er underveis.