Simulering i sykepleierutdanningen

I tillegg til treårig bachelorutdanning tilbyr Høgskolen i Gjøvik også et årsstudium i helsefag, flere 18 måneders utdanningsprogrammer for spesialsykepleiere samt masterstudier.

 

Fra ferdighetstrening til fullskala simuleringer

Two Gjøvik University College student examining a simulated patient.

Høgskolen kjøpte en SimMan i 2002, men i starten ble pasientsimulatoren kun anvendt til ferdighetstrening. Ved tusenårsskiftet var simulerings-trening i fullskala et nytt konsept for de fleste. For å få førstehånds kunnskap om og erfaring med de nye læringsmetodene bestemte fakultetsmedlem og primus motor Terje Ødegården seg for å tilby kostnadsfri simuleringstrening til sykehusene i området. Etter en tid var Ødegårdens team i stand til å arrange kurs som genererte inntekter som igjen dannet det nødvendige økonomiske grunnlaget for å kunne utvikle og utvide høgskolens egne simuleringsfasiliteter. Kvaliteten på undervisningen økte etter hvert som studentenes læringsbehov ble bedre ivaretatt. «Jeg er overbevist om at simuleringsbasert opplæring styrker kvaliteten på helsetilbudet, og at den vil gjøre oss bedre i stand til å møte morgendagens krav», sier Roger Lian, dekan for helse, omsorg og sykepleie.

 

                                                                    

Simuleringsprogrammet

I dag tilbyr høgskolen kompetansestyring, protokollopplæring og kriseressursstyring (crisis resource management – CRM), og bruker både ferdighetstrening og fullskala-simuleringer for å nå definerte læringsmål. Omfattende, personlige debrifinger ledet av instuktør er en viktig del av opplæringen. Her brukes videoopptak fra scenarioene for å illustrere hva som gikk bra, og hva som må forbedres.

Høgskolen fortsetter å tilby simuleringstrening til eksterne kunder som offentlige sykehus, lokale organisasjoner og bedrifter i helsebransjen, og den holder også instruktørkurs («train-the-trainer»). Til sammen fasiliterer høgskolen simuleringsbasert trening og opplæring til rundt 1000 personer hvert år.

 

Fasiliteter

Høgskolen disponerer fire fullskala simuleringsrom, to kontrollrom, fire klasserom, som også brukes til debriefing, to auditorier, flere laboratorier og 24 sykehussenger.

 

Statsministeren åpner laboratorier

Prime Minister Jens Stoltenberg reached a speed of 130 km/hour trying out the ambulance at Gjøvik University College. 
Foto: Maria Lillemoen.

I desember i fjor stod statsminister Jens Stoltenberg for den offisielle åpningen av høgskolens nye prehospitale lab og ambulansesimulator. Han var svært imponert over prosjektene. Ambulansesimulatoren er montert på et bevegelig understell og gir studentene mulighet til å erfare hvordan det er å behandle pasienter under transport.

«Det er viktig for oss å utvikle prehospital ekspertise innen en tjeneste som endres kontinuerlig, og holde fokus på pasientenes sikkerhet», tilføyer dekan Roger Lian.

                                                                 

Bemanning

 • leder/instruktør
 • 1 tekniker
 • Egne instruktører:
  • 11 sykepleiere (fakultetsmedlemmer)
  • 1 radiologitekniker
 • Tilknyttede instruktører:
  • 3 leger
  • 1 intensivsykepleier
  • 1 sykepleier

 

Hva er oppnådd

De moderne simuleringslokalene sikrer at alle sykepleierstudenter ved høgskolen nå gjennomgår et minimum av praktisk orienterte, fullskala simuleringer, og at opplæringen finner sted i trygge og kontrollerte omgivelser. Sammen med påfølgende debriefingsøkter bidrar simuleringen til å gjøre studentene atskillig bedre forberedt til klinisk praksis.