Mobil, simuleringsbasert opplæringsenhet når frem overalt

Prosjektet ble iverksatt som en forstudie i januar 2009, og den mobile enheten er en del av den skotske strategien innenfor klinisk kompetanse. Strategien går ut på at Skottland skal bli foregangsland innenfor kvalitetssikring av opplæring i kliniske ferdigheter. 

Håndtering av geografiske og faglige ressursbegrensninger 

Garantert adgang til opplæring sto høyt på prioriteringslisten til CS MEN. En femtedel av Skottlands befolkning bor i distriktene. Den ideelle løsningen for å håndtere de enorme geografiske og faglige ressursbegrensningene var å utvikle en mobil enhet som helt bokstavelig kunne levere ekspertopplæring. 

''Utfordringen var å sørge for at den kliniske kompetanseopplæringen dekket behovene til NHS (National Health Service) i Skottland'', forklarer dr. Jean Ker, som er klinisk leder for prosjektet. ''Etter en gjennomførbarhetsstudie sa NES (NHS Education for Scotland) seg villig til å finansiere byggingen av en mobil simuleringsenhet med plass til å utføre oppgavene, opplæringsmateriell for deloppgaver og hypermoderne, middels realistisk simuleringsutstyr. Utdannelsessiden drives i samarbeid med flerfaglige undervisnings-institusjoner over hele Skottland.” 

Fullt utstyrt for å dekke en rekke opplæringsbehov i helsevesenet 

For å forstå og dekke opplæringsbehovene på de mange ulike stedene, gjennomførte CS MEN en spørreundersøkelse blant helsepersonell ute i distriktene ved hjelp av nettverkene BASICS*, RRHEAL** og SCSN***. Hensikten var å identifisere noe av utstyret som var nødvendig for enheten, herunder pasientsimulatorene SimMan og SimBaby, audiovisuelt utstyr for evalueringsformål samt annet rutineutstyr for luftveishåndtering og immobilisering av pasienter, som Laerdal Suction Unit og BaXstrap ryggbrett. 

Slik fungerer det 

Den mobile kompetanseenheten leveres ubemannet, men før det inngås avtale om besøk i et bestemt område, må minst to instruktører fra området gjennomføre et todagers kurs ved Scottish Clinical Skills Simulation Centre i Stirling. Kurset er utviklet av staben ved senteret, og hensikten er å sørge for at instruktørene får mest mulig ut av utstyret ombord. Etter å ha gjennomgått kurset, kan instruktørene levere opplæringsmoduler som omfatter: 

  • akuttpleie for voksne, barn og gravide
  • generiske ferdigheter
  • kommunikasjonsferdigheter
  • klinisk vurdering
  • pasienthåndtering
  • helsefremmende arbeid
  • tverrfaglig kompetanse
  • prosessuelle ferdigheter 

Ferdighetene ovenfor kan deles inn i mindre moduler som strekker seg fra luftveishåndtering og avansert livredning til neonatal gjenopplivning og transport samt gjenopplivning og anafylaksibehandling på barselavdelingen. 

Oppløftende halvårsrapport og gode fremtidsutsikter 

Ifølge den foreløpige rapporten for årets første seks måneder var enheten i bruk 71 prosent av tiden. Det betyr at 663 helsearbeidere har deltatt på minst én opplæringsøkt om bord. En analyse viser at sykepleie- og jordmorfaget er de største brukerne, etterfulgt av medisinere, allmennpraktikere, akuttjenester og annet helsepersonell. “På egenvurderingsskjemaene ga 70 prosent av deltakerne enheten den generelle vurderingen «glimrende», og til nå har alle de besøkte stedene bedt om en ny visitt.

Enhetens suksess er naturlig nok nesten fullstendig avhengig av entusiasme og god organisering på vertsstedene og blant instruktørene, tilgang på personell og engasjement blant deltakerne. Vertsstedene har gitt uttrykk for at besøk fra enheten gjør det mer formålstjenlig for helserådene å frigjøre personale til opplæring, ettersom det ikke påløper utgifter til reise og losji, og fordi personalet kan frigjøres for kortere tid.

* British Association of Immediate Care (Skottland)
** The Remote and Rural Healthcare Educational Alliance
*** Scottish Clinical Skills Network