Pasientsimulering ut til primærhelsetjenesten

Velg en utfordring!

På grunn av begrensede budsjetter er én av våre utfordringer å sørge for fortløpende trening og oppfriskningskurs i kliniske ferdigheter innen akuttsituasjoner som oppstår sjelden. I tillegg kommer at selve primærhelsetjenesten er fragmentert med mange fagkretser og logistiske utfordringer som skyldes stor spredning av tjenester i en stor geografisk region. Dette er virkeligheten for primærhelsetjenesten.

Disse utfordringene er ikke spesielle for Fife-regionen, men utviklingen av et simuleringssenter på et helsesenter er et første, viktig skritt i retning av et bedre undervisningstilbud til et bredt spekter av helsepersonell, samt generelt forbedret kvalitet på pasientbehandlingen.

Vurderer mulighetene

«Vi ønsket å benytte en tverr- og flerfaglig strategi for vår undervisningsmodell. Hensikten var å sørge for at leger, sykepleiere og annet helsepersonell får de nødvendige muligheter til å utvikle de ferdigheter som kreves i forbindelse med håndtering av medisinske akuttsituasjoner, hjertestans og andre hendelser i tråd med sine kliniske ansvarsområder,» forklarer Jim Milligan. «Vi satte i gang et prosjekt for å bygge opp et undervisningsmiljø som skulle innbefatte 'virtuell læring' for slik å dekke læringsbehov blant helsepersonell som er geografisk spredt rundt om i helseregionen Fife.»

Treningslokalet i Cardenden Healthcare Centre tilbyr undervisere og ansatte et bredt utvalg av læringsverktøyer som bygger på Internett, videokonferanser og medisinsk simulering med pasientsimulatoren SimMan.

Les mer i nyhetsbrevet om simulering