Evaluering av simulering som verktøy for BATLS trening

Det militære livredningskurset British Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS) hadde vært en viktig del av forberedelsene til militære oppdrag i nærmere ti år, da fullskala simuleringer ble integrert i kurset i 2006. Tidligere benyttet det svenske senteret for forsvarsmedisin (Försvarsmedicincentrum) enklere treningsdukker til formålet, men instruktørene opplever at de mer avanserte simulatorene styrker treningen, ettersom de gjør det mye enklere å gjenskape realistiske situasjoner og å gjennomføre teamtrening.

 

Gjennomføring av simuleringsscenarioene 

Training in the simulation lab.

Beredskapsgruppen får informasjon om en akutt hendelse og blir deretter vist simulatoren som skal spille rollen som pasient under det kommende scenarioet. Instruktøren befinner seg i kontrollrommet ved siden av simuleringslaboratoriet. Herfra kan instruktøren dynamisk styre simulatorens vitale og fysiske tegn og tilpasse vanskelighetsgraden etter hvordan scenarioet utspiller seg i naborommet. Det er plassert en mikrofon inne i dukken, noe som gjør det mulig for instruktøren å gi stemme til pasientsimulatoren og samtidig observere det som skjer, gjennom enveisspeilet.

 

Debriefing

Samtlige simuleringsscenarioer blir videofilmet og brukt i påfølgende seanser med strukturert debrifing, der man på en objektiv måte snakker om hva som gikk bra og hva som kan forbedres.

 

Military personnel training tactical field care.

Evaluering av treningsmetoden

For å evaluere simulering som metode for militæmedisinsk trening, ble til sammen 117 deltakere (leger, sykepleiere og medisinere) som deltok på et svensk BATLS-kurs, bedt om å besvare et spørreskjema med følgende påstander:

  • Simuleringstrening ga meg en realistisk opplevelse.
  • Simuleringstrening har styrket mine ferdigheter innen livreddende traumebehandling.
  • De audiovisuelle effektene som ble generert under scenarioet, ga meg en mer realistisk opplevelse.
  • Simuleringstrening har gjort meg bedre i stand til å bidra positivt til teamets innsats.

 

Resultater

‘Positivt svar’ ble definert som ≥4 på en 5-punkts Likert-skala. Alle de 117 deltakerne besvarte spørreskjemaet, og andelen positive svar varierte fra 71,8 til 94,0 prosent.

 

Konklusjon

Simuleringstrening blir stadig mer populært for trening av ikke-tekniske ferdigheter i team. Ved bruk av simulatorlaboratoriet er det enkelt å skape avanserte scenarioer gjennom en kombinasjon av medisinske utfordringer og problemstillinger knyttet til kommando og kontroll, sikkerhet og kommunikasjon. De nye, trådløse simulatorene gjør det enklere å utvide bruken av simulatorene og å gjennomføre in situ-trening utendørs og i kjøretøyer.