Bred integrering av simulering og scenarioer gjennom hele universitetspensumet er verdifullt og læringseffektivt

Fakultetet ved Gordon E. Inman College of Health Sciences & Nursing inkorporerer nå simulering i pensumet for bedre å kunne oppnå sine mange læringsmål. - Vi arbeider for å integrere tverrfaglig simulering gjennom hele pensumet vårt, forteller Beth Hallmark, direktør for simulering. Vårt mål er å involvere leger aktivt ved sykesengen i minst ett scenario per undervisningstime. Universitetet er for tiden i samtaler med medisinske institusjoner i Nashville som tilbyr turnus-programmer, med tanke på å inngå samarbeid der turnusleger skal kunne trene sammen med sykepleierstudenter i simuleringer på tomannshånd.

Videre samarbeider lektorer fra sykepleie- og dramaseksjonene om utviklingen av et kurs der studenter fra andre fakulteter enn disse
kan lære om karakterskuespill og sårsminke. Disse studentene kan så fungere som standardiserte pasienter i simuleringer innen helse-fag, og muligens også for det nye juridiske fakultetet som åpner høsten 2011.


Noe av den simuleringsbaserte opplæringen finner sted i laboratorier, og noe av denne treningen erstatter tradisjonell klinisk praksis. Laboratoriene er utstyrt med SimMan®, SimBaby™, SimMan® 3G og VitalSim®-treningsdukker som brukes til trening og opplæring på tvers av fagkretsene. Det nye laboratoriet for helseundersøkelse og obstetrikk har åtte forskjellige steder hvor høyere- og laveregrads-studenter kan gjennomføre pasientundersøkelser, samt et eget område for obstetrikk der studentene arbeider med PROMPT Birthing Simulator og SimNewB™.


Beth Youngblood, assisterende professor i sykepleie, forteller at universitetslektorene er veldig begeistret for PROMPT Birthing Simulator. – Det er fint å kunne styre hastigheten på forløsningen i henhold til studentenes grad av forståelse. I hybridsimuleringer er det «pasienten» som fungerer som underviseren i fødselslære,
som kjenner bevegelsene og hvordan selve fødselen forløper.
Simuleringsdukker klager ikke, men det ville virkelige pasienter gjort –når du for eksempel tar en ‘pause’ for å instruere studentene på nytt og endrer fremgangsmåten basert på ny informasjon. Med simulering kan vi identifisere nestenulykker og feil, og skape en kultur preget
av åpenhet og kommunikasjon.

 

Dager med intensiv fordypelse gir studentene verdifull erfaring

«Super Simulation Saturdays» er egne treningsøkter på lørdager. Her brukes PROMPT i tverrfaglige obstetrikk-scenarioer, og studentene
får oppleve en rekke relativt sjeldne høyrisikosituasjoner, blant annet
navlestrengsprolaps, prematur fødsel, skulderdystosi og delvis
forliggende morkake. Tre studenter danner en gruppe sammen med en lærer som spiller rollen som ansvarshavende sykepleier og klinisk
instruktør. Studentene får en kortfattet pasientrapport før de
intervenerer, etterfulgt av rapport, vurdering og debriefing.
Studentene opplever ulike scenarioer og deler det de lærer med hverandre.

– Studentene setter stor pris på simuleringstreningen. De aller fleste av dem har aldri tatt hånd om virkelige pasienter i tilsvarende situasjoner, forteller Youngblood. – Her får de oppleve ting de ikke har sett på sykehuset.


Ingen «dårlige» simuleringer, bare muligheter til å lære

-Jeg pleier å si til de andre lektorene at det er greit å sette seg store mål, men at man bør starte i det små. Det finnes ingen dårlige simuleringer. Selv om man kan bli skuffet når en simulering ikke går som planlagt, er det fremdeles mulig å lære av det som skjedde, fortsetter Youngblood. - Det er tre typer simuleringer: Den du forestilte deg, den du gjorde, og den du skulle ønske du hadde gjort.
Du gjør aldri den samme simuleringen to ganger, og det er alltid mer å lære under debriefingen sammen med studentene etterpå.


Hallmark samarbeider også med den nyetablerte Tennessee
Simulation Alliance, og forteller at styret i denne organisasjonen
arbeider for å fremme tverrfaglig trening i samsvar med den nye rapporten The Future of Nursing fra Institute of Medicine (IOM).