Simulering integreres i sykepleiepensum

Høyskolen som tilbyr 3-årig sykepleierutdanning integrerte ferdighetstrening og fullskala simuleringstrening i pensum i 2009. Atten måneder senere opplever både studenter og lærere at de nye læringmetodene er en stor forbedring.

Planleggingsfasen

Noen av lærerne besøkte London City University og Careum University College i Zurich, Sveits for å lære mer om hvordan disse organiserer simuleringstrening og for å få råd og ideer om hvordan gjøre det samme i Kempten. Forberedelsene started i 2008, og bare ett år senere var simuleringstrening en del av programmet.   

Nedlegging av ventrikkelsonde. 

Fordeler med ferdighetstrening

''Studentene får ikke nødvendigvis opplæring i alt de egentlig skal lære mens de er i klinisk praksis. Nå kan vi kvalitetssikre at studentene lærer alle ferdigheter som er listet opp i pensum,'' forteller Angelika Kirsten, vikarierende rektor og en av lærerne som leder simuleringsprosjektet.  

BT and puls kontrolleres.

Andre fordeler som fremheves er utvidet 'hands-on' erfaring, at lærerne demonstrerer nye ferdigheter på korrekt og på samme vis hver gang, at ferdigheter kan oppøves til de er fullstendig innlært og det at studentene nå tar mer ansvar for egen læring

Fra ferdighetstrening til fullskala simulering

Når de forskjellige ferdighetene er på plass blir neste steg å lære å anvende dem i pleie av pasienter. Å kunne identifisere pasientbehov og utføre relevante sykepleietiltak er imidlertid langt mer tidkrevende å lære enn utføring av kliniske ferdigheter isolert sett. Det å mestre pasientbehandling og kommunikasjon (med både pasient og andre medlemmer av teamet) og samtidig kunne bearbeide og forholde seg til ny informasjon, krever mye tid, innsats og erfaring.

All simulering etterfølges av debriefing.

Interaktiv simulering bygger bro

Sykepleierlærerne i Kempten er klar over at interaksjonen med pasientsimulatorer gjør det lettere for studentene å 'se hele bildet' - noe som egentlig er en forutsetning for å kunne identifisere pasientbehov, ta nødvendige forholdsregler og iverksette relevante sykepleietiltak.      

Dette er bakgrunnen for hvorfor fullskala, interaktiv simulering vurderes som helt avgjørende i forhold til reell styrking av studentenes opplæring og kompetanse. 

Noen refleksjoner etter 18 måneder

Angelika Kirsten og hennes kollega Martina Ostheimer Koch har mange gode erfaringer med simuleringstrening. Her er noen av dem: 

''Simuleringen er en viktig motivasjonsfaktor for hele lærerstaben.''  

Innlegging av urinkateter.

''Det at studentene må begrunne hvorfor tiltak iverksettes gjør at de nå har mer kunnskap om hva de gjør. Overføringsverdien til klinisk praksis blir dermed større.'' 

''Vi ser en ny generasjon studenter. Disse spør flere spørsmål og anvender kritisk tenkning i større grad når de er ute i klinisk praksis.''

Sårbehandling utføres. 

Inspirerer andre høyskoler

Lærerstaben benytter enhver anledning til å promotere sin strategi. ''Ved å vise hvordan simulering er blitt integrert i vårt pensum og hva vi har oppnådd så langt, håper vi at flere høyskoler starter opp med lignende prosjekter,'' avslutter Angelika Kirsten. 

Fasilitene på 135 m2 inneholder:

  • 1 rom for interaktiv, fullskala simuleringstrening
  • 2 laboratorier for trening av kliniske ferdigheter
  • 1 'leilighet' for eldreomsorg