Tverrfaglig simuleringstrening i team for bedre håndtering av obstetriske akuttsituasjoner

Med nærmere 200 ansatte og 5000 fødsler per år, rangerer sykehusets Føde/barselseksjon blant Norges tre største.

Pasientsikkerhet 

SUS_Assessing the fetal heart during second stage of laborKontroll av forsterlyd mellom riene.

Avdelingen hadde benyttet forskjellige treningsdukker og fødesimulatorer til ferdighets-trening i lengre tid, da undervisnings-jordmor Signe Egenberg ønsket å utvide med fullskala simuleringer i tverrfaglige team og samtidig tilrettelegge for mer regelmessig trening.

Som Egenberg sier: ''Tverrfaglig trening er helt avgjørende for en bedre håndtering av reelle akuttsituasjoner.''

Distriktsklinikker og større sykehus trenger samme trening

SUS_Cutting the umbilical cord Klipping av navlesnor.

Som jordmor ved en fødestue i distrikts-norge har Signe Egenberg selv fått erfare hvor avgjørende det er at personalet er godt forberedt på uforutsette situasjoner, spesielt siden den mer spesialiserte hjelpen er langt unna. 

Selv om større sykehus har bedre ressurstilgang på mange områder, mener hun behovet for rask og korrekt handling i akutt-situasjoner er akkurat det samme her. Derfor trenger også sykehus-ansatte å trene sammen i team.

Hvordan simuleringstreningen er lagt opp

1. Ferdighetstrening ved sykehuset: Hver 12. uke tas en ny gruppe jordmødre og barnepleiere ut av sin ordinære vaktplan for én undervisningsdag. Denne består av forelesninger om relevante tema og påfølgende klinisk ferdighetstrening. Samtlige jordmødre og barnepleiere ved avdelingen har fire slike dager hvert år.

2. In situ-simuleringer i tverrfaglige team kjøres hver måned. Her trener jordmødre, barneleger og barnepleiere sammen. Hver simulering varer ca. én time og foregår ved forskjellige, utvalgte sykehus-avdelinger.

3. Tverrfaglig simuleringstrening i simulerings-senter foregår hver høst. I løpet av tre dager trener alle jordmødre, gynekologer, barnepleiere og sykepleiere ved avdelingen sammen i team. Tre-fire forskjellige scenarier kjøres parallelt hver av dagene, inntil samtlige team har gjennomgått alle.         

4. Fasilitator-ledet debriefing følger hvert scenario. Varighet er ca. 30 minutter. For å sikre at alle deltakere får en god opplevelse legger fasilitatorene først og fremst vekt på det som gikk bra under simuleringen. Når utfordringer skal addresseres, fokuseres rollene enkeltpersoner hadde, fremfor at man benytter deres navn.

Erfaringer så langt

SUS_Signe EgenbergI følge Signe Egenberg er rolle-
fordelingen blitt tydeligere og en
har fått trygghet på at en mestrer.

Signe Egenberg forteller at  ''kolleger opplever tverrfaglig simuleringstrening som realistisk og nyttig i akutt-situasjoner fra dag én.

Bedre kliniske ferdigheter og tettere samarbeid og kommunikasjon bidrar til at team-medlemmene nå lettere beholder roen i stressende akutt-stituasjoner i hverdagen.

Rollefordelingen er dessuten blitt tydeligere og en har fått trygghet på at en mestrer.''

Etter fødsel undersøkes morkaken.

Aktuelle nyfødtscenarier:

Asfyksi, respirasjonsstans, hjertestans, post-partum blødning, skulderdystoci, forløsning med vakuum/tang, presjokk, nyfødt-resuscitering, seteleie, eklampsi og vanskelig ammesituasjon.