Tverrfaglig simuleringstrening i team for bedre håndtering av obstetriske akuttsituasjoner

Avdelingen for obstetrikk og gynekologi ved Southmead Hospital er en del av North Bristol NHS Trust og håndterer mer enn 6.000 fødsler årlig. Enheten er svært opptatt av pasientsikkerhet og startet tverrfaglig trening i obstetriske akuttsituasjoner i år 2000.

Hvorfor simuleringstrening?

Pasientsikkerhet: De britiske rapportene Confidential Enquiries into Maternal Deaths (CEMD) og The Confidential Enquiries intoStillbirthsand Deaths in Infancy (CESDI) har fastslått gjentatte ganger at hovedårsaken til mortalitet hos både mor, foster og nyfødte primært skyldes for dårlig kvalitet på pasientbehandlingen.

To instruktører demonstrerer
hvordan setefødsel skal håndteres.

Nye treningskrav:

Rapportene har bidratt til større bevissthet rundt pasientsikkerhet i Storbritannia de senere år, og i 2000 lanserte myndighetene nye krav til trening og opplæring for det nasjonalehelsesystemet.

Mer simuleringstrening

: Føde/barselavdelingen ved Southmead Hospital benyttet simulering til trening og opplæring fra før, men bestemte seg nå for å integrere simuleringen mer helhetlig inn i sitt lokale treningsprogram.  

Kjerneprinsipper

1. Tverrfaglige team:

Alle ansatte deltar uavhengig av hvilken medisinske bakgrunn de har. At jordmødre, fødselsleger, anestesileger, barnepleiere og studenter trener sammen i team gir mange fordeler. Jordmor og organisator Cathy Winter forteller at teamtreningen styrker prestasjonsevnen når det virkelig gjelder. Hun fremhever spesielt at kommunikasjonen mellom fødselsleger og jordmødre er blitt mye bedre som følge avden tverrfaglige simuleringstreningen.

2. Eierskap:

Et tverrfaglig team forbereder treningsdagene som eies av avdelingen. Samarbeidet bidrar til at alle involverte opplevereierskap til programmet og stor grad av stolthet til arbeidet med å styrke pasientsikkerheten. Felles eierskap gjør det også lettere for enkeltpersoner å bidra med idéer til forbedringer av programmet.

Hybridsimulering: Når en standardisert
pasient spiller den fødende kan komm-
unikasjonsferdigheter og håndtering av
postpartum blødning trenes samtidig. 

3. In situ-trening: Når treningen foregår på selve arbeidsplassen, får kolleger som vanligvis jobber sammen også trene sammen, og bruke vanlig utstyr til dette. 

I tillegg til disse velkjente fordelene er Dr Joanna Crofts også opptatt av at in situ-trening er mer kostnadseffektivt. Sykehuset har ingen ekstrautgifter til egne treningslokaler ettersom man tar i bruk de lokalene man har fra før. Videre forteller Crofts at ved å bruke lokale eksperter iundervisningen, stiger kompetansen generelt, ettersom ekspertene jobber i avdelingen hele året.

4. Ikke-truende atmosfære:

 Kolleger pleide å grue seg til treningsdagene, men den ikke-truende atmosfæren har endret pådette, forteller Winter. Nå er alle innstilt på å trene og vi har ingen problemer i forhold til oppmøte. 

5. Debriefing

: Hvert scenario etterfølges av en kort debriefingsom styres av teamet selv. For vurdering av teamarbeid og klinisk gjennomførings-evne benyttes strukturerte lister som utfylles mens selve scenariet pågår. Det legges størst vekt på hva teamet fikk til. Igjen, målet er å skape en vennlig atmosfære hvor terskelen for å stille spørsmål er lav.

6. Obligatorisk trening:

Alle jordmødre, fødselsleger,anestsilegerog barnepleiere ved avdelingen får bruke én arbeidsdag årlig for å delta på treningsdagene. For å få plass til alle arrangeres disse dagene hver 4-6 uker.

Interaktive forelesninger, workshops, praktisk simuleringstrening

Hver treningsdag starter med teoriundervisning og workshops med utgangspunkt i tema rundt graviditet og mor/barn. Etter lunch blir  deltakerne delt inn i tverrfaglige team med jordmødre, fødselsleger, anestesileger, barnepleiere og studenter. 

Sirkulasjonsstans hos den fødende
HLR og hastesectio utføres samtidig
for å redde både mor og barn. 

Aktuelle scenarier

Eklampsi, navlesnorsfremfall, skuldersystoci, tvillingfødsel, setefødsel, sirkulasjonsstans hos den fødende, sepsis, invertert uterus, rupturert uterus, antepartum blødning, post partumblødning, nyfødtresuscitering, oppdaterte operasjonsprosedyrer.

For flere detaljer, gå til Nedlasting.